Spritzgegossene Zahnstange aus Polyoxymethylen (POM)